regulaminyikona

Czy dokonałeś już zmiany regulaminu swojego sklepu lub serwisu internetowego?

W dn. 25.12.2014 roku weszła w życie nowa ustawa o Prawach konsumenta. Zmiana przepisów dot. także kwestii odpowiedzialności za wady rzeczy (instytucja tzw. „rękojmi”), uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Zaistniałe zmiany będą miały znaczący wpływ na użytkowników Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce – sklepów internetowych oraz usługodawców świadczących swe usługi drogą elektroniczną.

CZEGO DOTYCZĄ ZMIANY?

Najbardziej eksponowana w mediach zmiana dotyczy przedłużenia terminu na odstąpienie od umowy bez obowiązku podawania przyczyny – z dotychczasowych 10 do 14 dni.

Do obowiązujących przepisów wprowadzono wymóg zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów dostawy towaru do konsumenta po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy – obowiązek ten był dotychczas wywodzony jedynie z orzecznictwa sądowego. Regulacja wprowadza jednak dodatkowe zastrzeżenie korzystne dla przedsiębiorcy, bowiem jest on zobowiązany do zwrotu jedynie wartości najtańszej z oferowanych przez siebie form doręczenia przesyłki.

Już przy pierwszej reklamacji konsument może zażądać wymiany towaru na nowy bądź złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W niektórych wypadkach przedsiębiorca będzie mógł jednak zmodyfikować żądanie zgłoszone przez konsumenta.

Do ustawy wprowadzono obostrzenia dot. umów zawieranych przez telefon. Dla skutecznego zawarcia tego rodzaju umowy, przedsiębiorca musi przedstawić konsumentowi jej treść na trwałym nośniku oraz oczekiwać na dokonaną na trwałym nośniku wyraźną akceptację konsumenta. Wyłączono także możliwość obciążania konsumenta kosztami korzystania z infolinii ponad wysokość opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne.

Ustawa przewiduje również szereg obowiązków informacyjnych, znacząco rozszerzając dotychczasowe wymogi ciążące na przedsiębiorcy. Ustawodawca przewidział łącznie aż 21 elementów, o których winien być poinformowany konsument jeszcze przed zawarciem umowy.

Przedsiębiorca jest również związany obowiązkiem wyraźnego oznaczenia na stronie internetowej sytuacji, w której dochodzi do zawarcia umowy wiążącej się z koniecznością dokonania płatności. Ustawodawca w ww. zakresie jako rozwiązanie proponuje skorzystanie ze sformułowania „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Praktyka właścicieli sklepów internetowych, którzy zaadaptowali już swoje witryny do nowych przepisów pokazuje jednak, że ww. sformułowanie nie spotkało się z dużym uznaniem przedsiębiorców i z powodzeniem jest zastępowane przez inne, równoważne określenia.

Spełnienie wymagań wynikających z nowych przepisów wymaga zatem nie tylko analizy treści samego regulaminu, lecz także modyfikacji struktury serwisu internetowego (treść wykorzystywanych przycisków i pouczeń, potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, zebranie i utrwalenie oświadczeń konsumenta).

ZAGROŻENIA WYNIKAJACE Z NIEDOSTOSOWANIA REGULAMINU DO NOWYCH REGULACJI        

Nieaktualność lub sprzeczność treści regulaminu lub wzorca umownego z nowymi przepisami wiąże się z istotnymi zagrożeniami dla e-przedsiębiorcy.

Po pierwsze, nieaktualny regulamin lub wzorzec umowny może spotkać się z reakcją UOKiK lub jednego ze stowarzyszeń konsumenckich, które w ramach swojej statutowej działalności decydują się na wytoczenie powództw do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie postanowienia regulaminu za klauzulę niedozwoloną.

Po drugie, konsekwencje niedochowania wymogu ustawy przewidują również same przepisy. Częstokroć zaniechania ww. zakresie mogą mieć wysoce dotkliwy charakter dla przedsiębiorcy. Uchybienie obowiązkowi w postaci informacji o odpłatnym i wiążącym charakterze zawieranej umowy (wspomniane „potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”) skutkuje uznaniem z mocy ustawy, że umowa w ogóle nie zostaje zawarta. Niepoinformowanie konsumenta o uprawnieniach dot. odstąpienia od umowy będzie wiązało się z możliwością złożenia oświadczenia o odstąpieniu aż w ciągu 12 miesięcy, a nie jedynie 14 dni.

Zmian w stanie prawnym z całą pewnością nie należy zatem bagatelizować.

0 odpowiedzi

Napisz komentarz

Wyraź swoją opinię.
Dołącz do dyskusji!

Dodaj komentarz