e749d9d267fa9835675c512d00d25d35,13,1

Czy Twoja firma obciąża dłużnika kosztami windykacji przedsądowej?

Odsetki to nie wszystko, co można uzyskać od nierzetelnego kontrahenta w przypadku zaistnienia opóźnienia w płatnościach.

Mając na względzie wolę zapobiegania zatorom płatniczym, w ślad za unijną dyrektywą 2011/7/UE, do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję rekompensaty za ponoszone przez wierzycieli koszty odzyskiwania należności. Ustawodawca ma tu na myśli nie tylko koszty ponoszone na rzecz podmiotów trzecich trudniących się windykacją (jak np. kancelarie adwokackie), lecz także koszty „wewnętrzne”, rozumiane jako utrudnienia organizacyjne i administracyjne firmy w związku z koniecznością dochodzenia należności.

Art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stanowi, iż z chwilą nabycia przez wierzyciela uprawnienia do naliczania odsetek wskutek opóźnienia w płatności należności wynikającej z umowy, wierzycielowi przysługuje stała rekompensaty w wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 40 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

 

Innymi słowy, dla żądania ww. zryczałtowanej kwoty od dłużnikanie jest konieczne dokumentowanie np. ilości roboczogodzin pracowników poświęconych na monitoring należności czy kosztów kierowanych ponagleń lub wezwań do zapłaty. Na podkreślenie zasługuje okoliczność, iż równowartości kwoty 40 Euro można żądać niezależnie od wysokości długu – a zatem także w związku z drobnymi należnościami.

 

Co jednak w sytuacji, gdy faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę koszty windykacji przekraczają ww. próg ok. 167 zł, np. w związku ze skorzystaniem z usług podmiotu trzeciego trudniącego się windykacją należności, takiego jak kancelaria adwokacka? Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy, taki koszt również zostanie pokryty przez dłużnika. Tego rodzaju regulacja w prosty sposób otwiera wierzycielowi możliwość przeniesienia na dłużnika kosztów nie tylko samego procesu sądowego (o czym wkrótce na blogu), ale także kosztów windykacji przedsądowej.

0 odpowiedzi

Napisz komentarz

Wyraź swoją opinię.
Dołącz do dyskusji!

Dodaj komentarz